Mạ nạ phòng độc

Mặt nạ phòng độc thường được sử dụng cho công nhân phải làm việc trong môi trường độc hại, người nông dân bơm thuốc bảo vệ thực vật, thợ sơn, …